Projecte

La gestió de La Trapa està marcada per un pla de gestió elaborat de forma participativa amb l’ajuda d’experts en cada un dels àmbits. L’actual pla de gestió (2017-2026) es fonamenta en els següents

Objectius

  • Millorar l’estat de conservació de les espècies i hàbitats presents a la finca de La Trapa.
  • Millorar i generar coneixement sobre el funcionament dels diferents hàbitats i la biologia de les espècies presents a La Trapa, tenint en compte l’ús públic.
  • Generar producció agrària de qualitat, ben integrada en el marc de conservació ecològica de la finca i que pugui generar recursos econòmics.
  • Recuperar els element patrimonials presents a La Trapa.
  • Ordenar, regular i facilitar l’ús públic, de manera que no es comprometin els valors naturals, culturals i la percepció de naturalitat de l’espai.
  • Mantenir en bon estat les infraestructures i l’entorn natural.
  • Difondre els valors de La Trapa i les tasques que s’hi duen a terme, i propiciar un espai de creació i difusió de coneixement.
  • Fomentar i coordinar la participació i el voluntariat en el dia a dia de la finca i les tasques que s’hi duen a terme en tots els seus àmbits.
  • Zonificar i ordenar els diferents usos per garantir la seva compatibilitat amb els objectius de conservació i restauració ambiental.
  • Aconseguir el finançament suficient per a poder realitzar programes i projectes previstos al Pla de Gestió.

Per assolir aquests objectius es treballa en aquestes

Àrees de gestió

a. Conservació de la biodiversitat

La restauració de la biodiversitat, afectada pels dos grans incendis forestals que varen arrasar la finca en temps recents és una línia fonamental en la gestió. La reforestació i la seva defensa front a la pastura de les guardes de cabres assilvestrades es complementa amb mesures més específiques per afavorir la recuperació i manteniment de diferents espècies. La gestió agrària, més enllà d’algunes produccions, és fonamental en l’estratègia de defensa front a possibles futurs incendis i com a recurs per a l’aliment de la fauna.

b. Investigació i seguiment

El coneixement de la biodiversitat de l’espai és fonamental per identificar les necessitats de gestió i avaluar l’èxit de les mesures adoptades. Cal aprofundir en el coneixement de l’avifauna, el component més rellevant per diversos motius i el més apreciable per als visitants, però també cal millorar l’estat de coneixement d’altres grups, com els quiròpters i els lepidòpters.

c. Aprofitament agrari

Tot i que l’activitat agrària de la finca està enfocada fonamentalment a la conservació de la biodiversitat, algunes produccions com la de mel o la de plantes aromàtiques poden ser un recurs interessant per a la captació de fons.

d. Conservació d’elements patrimonials

La restauració i conservació de marges, mines, forns de calç, molí, eres i resta d’elements etnològics és una tasca d’una magnitud descomunal, per la quantitat i importància dels elements presents a la finca, i a la vegada un repte imprescindible. D’altra banda, algunes de les edificacions juguen o poden jugar un rol important de suport a la gestió i a l’acolliment de voluntaris, pel que es treballa en la seva restauració i manteniment.

e. Gestió de l’ús públic

El gaudi públic és l’activitat més intensa a la Trapa, i la seva millora és una de les prioritats de gestió. La millora de la senyalització d’itineraris, la millora i manteniment dels camins, la relació amb els guies turístics i la gestió de l’acampada i d’altres tipus d’estada són les línies fonamentals en aquest àmbit, sota la norma general de vetllar per què la càrrega no afecti negativament els valors ambientals i patrimonials.

f. Manteniment

L’ús públic i els factors ambientals afecten les infraestructures i els elements patrimonials, pel que es requereix una atenció i intervenció permanent per evitar l’empitjorament del seu estat (manteniment de la pista forestal, tractaments a bigues i portes, neteja de l’entorn de les cases, etc).

g. Comunicació i educació

Les xarxes socials a internet faciliten la difusió de l’experiència i fomenten la incorporació de persones al projecte. La web és un punt de referència amb informació més estàtica però bàsica sobre La Trapa. La realització d’activitats educatives per a població escolar i els tallers i altres activitats divulgatives per al conjunt de la població ens serveixen per treballar els valors a la vegada que es dóna a conèixer l’espai. La retolació interpretativa dóna suport a aquestes línies.

h. Participació i voluntariat

La participació i fidelització del voluntariat és estratègica per poder abordar bona part de les accions. Les jornades mensuals de voluntariat, a més d’aportar moltes mans per a realitzar tasques que ho requereixen, són la porta d’entrada per incorporar voluntariat especialitzat interessant per als diferents àmbits de gestió. Els camps de voluntariat i les estades grupals faciliten el lligam entre La Trapa i el GOB amb altres entitats i col·lectius de la societat mallorquina.

i. Finançament

La disposició de recursos econòmics és imprescindible per abordar algunes de les necessitats de gestió, com la dotació de personal, la compra de materials i el pagament de serveis. En un panorama on les aportacions administratives són escasses o inexistents alguns anys, cal reforçar l’estratègia econòmica de la finca parant una especial atenció a les aportacions privades d’empreses o persones. 

j. Planificació

És molt important disposar d’una guia en la gestió, en forma de pla que assenyali l’escenari futur que es persegueix i que indiqui les passes afer per assolir-lo. En aquest sentit cal tenir present el pla de gestió vigent, desenvolupar-lo, adaptar-lo, avaluar-lo i revisar-lo quan està previst.

Et convidam a consultar el Pla de Gestió 2017-2026 per a conèixer el detalls de cada una d’aquestes línies de feina.