Natura

 

Situada en un zona de gran valor paisatgístic, La Trapa és posseïdora d’una important biodiversitat i hi són presents una gran varietat d’espècies animals i vegetals característics de la Serra de la Tramuntana. Destaquen un nombre important de plantes endèmiques, una bona representació d’orquídies mediterrànies i la presència d’aus emblemàtiques i/o amenaçades.

La finca, situada en el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, forma part de la Xarxa Natura 2000 amb les figures de Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Zona d’Especial Conservació (ZEC).

 

La flora

 

El paisatge vegetal de La Trapa està conformat en la seva major part per dues comunitats botàniques: la garriga d’ullastre i la garriga de romaní i xiprell, tot i que La Trapa presenta actualment unes característiques molt llunyanes de la vegetació potencial de la zona, com a conseqüència dels incendis patits. Tot seguit es detallen les dues comunitats vegetals més freqüents:

La garriga d’ullastre és l’associació vegetal més important de la zona. És originalment una formació alta i atapeïda on dominen els arbusts de fulla perenne i dura, adaptada a la sequedat, com l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), la ginesta borda (Ephedra fragilis), la mata (Pistacia lentiscus) i el garballó (Chamaerops humilis). La seva composició i extensió a la finca s’ha reduït considerablement al llarg de les darreres 3 dècades, a causa del foc i de la pastura de cabres assilvestrades. Així, només les espècies més resistents (mata i garballó) hi són encara ben representades.

 

Garballó, Chamaerops humilis

 

La garriga de romaní i xiprell és baixa i densa, hi dominen les espècies de poca alçada i de fulla allargada i prima, com el romaní (Rosmarinus officinalis), el xiprell (Erica multiflora), l’albada (Anthyllis citysoides) i la gatova (Genista tricuspidata). També hi podem trobar certes orquídies (gallets petits, mosques negres, caputxina, mosques d’ase, mosques grosses…). Aquesta formació ocupa sobretot les àrees més desertificades a causa d’incendis recurrents.

 

Romaní, Rosmarinus officinalis

 

Els pins (Pinus halepensis) són la cobertura arbòria pròpia de les dues garrigues, però els incendis de l’any 1994 i l’any 2013 han causat la seva minva de forma considerable. 

A més, a La Trapa també s’hi desenvolupen altres comunitats menys extenses, com el carritxar, present al vessant del puig de La Trapa. Està dominat pel càrritx (Ampelodesma mauritanica) i també s’hi troba l’aritja de muntanya (Smilax aspera var. balearica), la ceba marina (Urginea maritima) i la rapa blava (Arum pictum). A les zones més altes i ventoses apareixen els coixinets (Astragalus balearicus), acompanyats per l’estepa joana (Hypericum balearicum), la lletrera borda (Euphorbia characias) i el card negre (Carlina corymbosa). I el litoral rocós està poblat per una vegetació baixa i poc densa, on destaca la comunitat de saladines (Limonium spp.), fonoll marí (Crithmum maritimum) i fonollassa marina (Daucus gingidium).

 

Ophrys balearica

 

Als grans espadats costaners es troba una singular aliança d’espècies endèmiques de les  Illes Balears, entre les quals destaquen la col de penya (Brassica balearica), la maçanella (Helichrysum ambiguum) i la violeta de penyal (Hippocrepis balearica). En canvi, als espadats de l’interior, secs i assolellats, hi podem trobar una vegetació ben diferent, amb espècies com la falzia (Asplenium sp.), la morella roquera (Parietaria officinalis) i la figuera borda (Ficus carica).

Finalment, al voltant de les cases i a les zones de conreu apareix un bon nombre d’espècies oportunistes pròpies de zones humanitzades, com l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la ravanissa groga (Sinapis arvensis), la fonollassa (Daucus carota) i el llevamà (Calendula arvensis), entre moltes altres.

 

La fauna

Àguila peixatera, Pandion haliaetus

 

Pel que fa als animals silvestres, la Trapa destaca especialment per la seva ornitofauna, formada per un mínim de 65 espècies. A la finca i el seu entorn (ZEC i ZEPA ES0000222 La Trapa) hi nidifiquen l’àguila peixatera (Pandion haliaetus), el falcó marí (Falco eleonorae) i el falcó comú (Falco peregrinus), i són també molt habituals altres espècies d’aus rapinyaires emblemàtiques com el voltor (Aegypius monachus), el voltor lleonat (Gyps fulvus), la milana (Milvus milvus) i l’àguila calçada (Aquila pennata).

 

Virot petit, Puffinus mauretanicus

 

Accessible únicament per la mar, molt prop del límit de la finca, hi trobam la major colònia de cria coneguda a l’illa de Mallorca del virot petit (Puffinus mauretanicus), espècie endèmica de les Balears i catalogada en perill d’extinció.

Parlant d’endemismes faunístics, dins la Trapa hi és present com a reproductor i abundant l’altra espècie d’au endèmica que tenim a les Balears: el busqueret coallarg, (Curruca balearica).

 

Busqueret coallarg, Curruca balearica

 

A part de les aus, hi trobarem també alguns amfibis com el granot (Rana perezi) i el calàpet (Bufo viridis), rèptils com el dragó (Tarentola mauritanica) i la serp de garriga (Macroprotodon cucullatus) i mamífers com el conill (Oryctolagus cuniculus), l’eriçó (Atelerix algirus), el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), el mart (Martes martes), el mostel (Mustela nivalis) i la geneta (Genetta genetta).