Agrícola

Una de les vocacions més clares de la finca és, sense cap dubte, el seu aprofitament agrícola sobre la base del bancals construïts per les generacions d’agricultors que van anar transformant l’espai.

Cal tenir en compte l’abast de les accions, i sense cap dubte la recuperació agrícola ha estat una de les iniciatives que ha donat lloc a majors impactes.

Projecte Agrícola

El conreu agrícola de la finca permet:

  • Una millora paisatgística (no s’ha d’oblidar la vocació pública de l’espai).
  • Creació d’una zona de discontinuïtat per a la lluita contra incendis.
  • Infiltració de l’aigua de pluja amb la consegüent recàrrega del aqüitard i minimització de l’erosió per vessament superficial.
  • Explotació agrícola i habilitació d’espais per a pasturatge controlat de bestiar.
  • Increment de la biodiversitat, amb especial esment de la ornitofauna nidificant i en procés de migració.

A la Reserva els espais agrícoles es gestionen sota criteris d’agricultura ecològica (la finca està donada d’alta en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica).

Es tracta d’entendre l’agricultura, no com una intervenció, sinó com un equilibri entre les diferents tasques de gestió, totes elles complementàries.

Les rotacions, les agrupacions per famílies, la interacció amb plantes aromàtiques, la participació de l’entomofauna circumdant i, sobretot, el vet a qualsevol producte no permès en l’agricultura orgànica fan de l’hort una zona en equilibri, el qual determina la salubritat de l’ecosistema i l’èxit de la producció.

Amb l’objecte de recuperar l’extens camp fruiter creat pels monjos trapencs i ja desaparegut, es van plantar 250 arbres fruites (ametllers, cirerers, oliveres, pruneres, presseguers, codonyers…) de varietats locals.

D’entre els fruiters destaquen les figueres, que poblaven les zones agrícoles, i la constitució d’un reservori de varietats locals de figueres de Mallorca amb risc d’erosió genètica.

Sense cap dubte, gran part dels originaris fruiters van sucumbir a la predació dels herbívors. A fi d’evitar aquesta interacció es va destinar a cada individu un protector per evitar la seva desaparició.

Aquesta estructura té una base quadrada amb un ample de 40 centímetres i una altura de 2 metres. Tenint en compte que una cabra adulta en posició alçada poden brostejar fins a una altura d’1,80 metres, només així es pot protegir de manera efectiva la integritat de la planta.