Natura

Situada en un zona de gran valor paisatgístic, La Trapa és posseïdora d’una gran varietat d’espècies animals i vegetals característiques de la Serra de la Tramuntana. Sobresurten una gran varietat d’orquídies, plantes endèmiques i una important població d’aus d’un gran valor ornitològic.

La finca, situada en el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, forma part de la Xarxa Natura 2000 i ha estat declarada Zona d’Especial Protecció per a les Aus i Lloc d’Interès Comunitari .

Imatge cedida per la Fundació Banco Santander

FLORA

Les espècies vegetals són, sens dubte, una de les joies biològiques de la finca. Aquí es poden observar més de catorze espècies d’orquídies i setze endemismes botànics entre els quals destaquen la col de penya (Brassica balearica), la massanella (Helichrysum ambiguum) i la violeta de penyal (Hippocrepis balearica).

Les comunitats vegetals estan representades per una màquia d’ullastre (aliança Oleo-Ceratonion), una màquia de romaní (aliança Rosmarino-Ericion) i un característic estrat herbaci (asociació Hypochoerido-Brachypodietum retusi juntament amb l’associació Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae), entrellaçats amb una pineda jove resultat de la regeneració natural.

En els cims muntanyencs de la Reserva es troba el pis culminar, representat per les aliances Hypericion balearici i Brassica-Helichrysion rupestres i les associacions Teucrietum subspinosi i Phagnalo-Asplenietum petrarchae. En l’àmbit costaner i rocós, a nivell del mar, es troba l’aliança Crithmo-Limonium .

FAUNA

Pel que es refereix a la vida animal, destaca principalment la seva ornitofauna. A La Trapa estan presents les dues úniques espècies d’aus endèmiques de les Illes Balears: la pardala balear (Puffinus mauretanicus), que té aquí el seu major nucli de cria a nivell mundial, i la curruca balear (Sylvia balearica).

Igualment poden observar-se exemplars d’àguila peixatera (Pandion haliaetus), gavina de Audouin (Larus audouinii), falcó d’Eleonor (Falco eleonorae), falcó comú (Falco peregrinus), voltor negre (Aegypius monachus) i àguila calçada (Hieraaetus pennatus), entre d’altres espècies.

Altres animals presents en La Trapa són amfibis com la granota comuna (Rana perezi), el gripau verd (Bufo viridis), rèptils com la salamanquesa (Tarentola mauritanica) i la colobra de cogulla (Macroprotodom cucullatus) i mamífers com el conill (Oryctolagus cuniculus), l’eriçó (Atelerix algirus), el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), la marta (Martes martes), la mostela comuna (Mustela nivalis) i la gineta (Genetta genetta). Tots ells són animals difícils d’observar.